eBiuletyn

Zaprenumeruj nasz darmowy biuletyn aby by? na bie??co z nowo?ciami!


Ośrodek Terapii Poznawczej Ingenium
Powitanie

Mzg jest jak centrum zarz?dzania miastem. Podejmuje najbardziej strategiczne decyzje o procesach w organizmie. Potrzebuje w?asnego generatora pr?du, ktry zapewni nieprzerwane dostawy energii. Takim generatorem jest ucho. To czy dostarcza w?a?ciw? ilo?? i jako?? energii decyduje o kondycji ca?ego organizmu.

Odbiera bod?ce - d?wi?k i ruch, energetyzuj?c nimi centrum zarz?dzania - mzg. Czuwa w ten sposb, by nie zosta?o ono wy??czone, oraz by ta z?o?ona organizacja - organizm funkcjonowa?a optymalnie.

Ucho jest tak?e kana?em najszybciej zamykanym w trudnych sytuacjach. S?owa rani? najg??biej. By przetrwa?, stosujemy nie?wiadom? samoobron?, odcinaj?c niechciane bod?ce, czego skutkiem jest blokada fizyczna i psychiczna.

Przywrcenie pe?nej zdolno?ci adekwatnego odbioru ?wiata mo?liwe jest dzi?ki terapii Aktywatorem Mzgu i specjalnie dobranemu programowi d?wi?kowemu.

O?rodek nasz pracuje z dzie?mi od kilku lat. Pocz?tkowo pracowali?my wspania?? technik? edukacji strukturalnej znanej jako Terapia Feuersteina.

W nieco p?niejszym czasie wprowadzili?my dodatkow? technik? terapii s?uchowej. Podstawy naszej pracy oparte s? na znanej metodzie Tomatisa. Filtrowanie d?wi?kw, lateralizacja s?uchowa i inne zasadnicze zmienne w Tomatisie u?ywane s? tak?e u nas.

Ponadto w naszej formie terapii s?uchowej wg Tomatisa wykorzystujemy wiele dodatkowych parametrw, ktre do tej pory nie by?y znane w Polsce. Sposb naszej pracy wzorowany jest na najwi?kszym Centrum Tomatisa MBL w Europie, z ktrego te? pochodz? nasze kwalifikacje i uprawnienia.

Forma terapii s?uchowej, ktr? stosujemy daje znacz?ce efekty w relatywnie krtkim czasie. Rodzice naszych ma?ych Pacjentw dziel? si? swoimi spostrze?eniami. Zach?camy wi?c Pa?stwa do zapoznania si? z dzia?em Referencje.