Pawe?ek ma 7 lat

Pawe?ek ma 7 lat, od 3 r. ?ycia jest systematycznie rehabilitowany, wczesne rozpoznanie :autyzm dzieci?cy, zespó? Aspergera, obecnie podejrzenie afazji motorycznej do dalszych bada? i obserwacji.

W przypadku naszego synka terapia wg metody Tomatisa okaza?a si? strza?em w dziesi?tk?.

Efekty przeros?y nasze oczekiwania - w do?? krótkim czasie zauwa?alne s? istotne zmiany zachowania a w rozwoju mowy milowy krok naprzód (takich efektów nie uda?o nam si? osi?gn?? podczas kilkuletniej terapii).

Codziennie cieszymy si? z nowych efektów, rozwój mowy znacznie u?atwi? kontakty ze spo?ecze?stwem, synek cz?sto inicjuje je sam, wyra?na poprawa grafomotoryki, dzi?ki temu du?o lepiej radzi sobie w szkole.

Jak cudownie jest pozna? ?wiat fantazji i marze? w?asnego dziecka, maj?cego problem w komunikacji podstawowej, jego zainteresowania sta?y si? dla nas bardziej jasne i oczywiste, wi?kszo?? konsekwencji potrafi wyt?umaczy?.

Do rehabilitacji pochodzimy do?? sceptycznie, u coraz starszego dziecka nie ma czasu na testowanie i trzeba si?ga? po sprawdzone metody, dlatego z czystym sumieniem polecamy ta terapi?, zw?aszcza, ?e przebiega w formie zabawy, ma?y pacjent nie czuj? si? znu?ony i ma pe?n? swobod? w?asnego dzia?ania.

Pozdrawiamy i ?yczymy ogromnych post?pów…

Rodzice Pawe?ka